ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
2553 12 ต.ค. 61 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอวังน้อย กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา| -
2552 12 ต.ค. 61 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด ศพฐ กศน.อำเภอมหาราช กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา| -
2551 12 ต.ค. 61 ทั่วไป  เชิญชวนบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 กศน.อำเภอวังน้อย บุคลากร| -
2550 12 ต.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานผลการดำเนินการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 2 แห่ง |2
2549 11 ต.ค. 61 หนังสือเวียน  การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็กฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |14
2548 11 ต.ค. 61 ทั่วไป  แบบรายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช กศน.อำเภอวังน้อย บุคลากร| -
2547 11 ต.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "Google Classroom" กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |14
2546 10 ต.ค. 61 ด่วนที่สุด  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2561 บุคลากร 16 แห่ง |16
2545 10 ต.ค. 61 ทั่วไป  การตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2544 10 ต.ค. 61 ทั่วไป  การจัดส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
2543 8 ต.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Google class room กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
2542 8 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอวังน้อย|1
2541 8 ต.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานวันลาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และการรายงานสรุปการไปราชการของ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ บุคลากร 16 แห่ง |16
2540 8 ต.ค. 61 ทั่วไป  แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย บุคลากร 16 แห่ง |16
2539 8 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง|1
2538 8 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก|1
2537 8 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอเสนา|1
2536 8 ต.ค. 61 ทั่วไป  ส่งตัวพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอท่าเรือ|1
2535 5 ต.ค. 61 หนังสือเวียน  แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติ งปม.2562 บังคับใช้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 4 แห่ง |4
2534 5 ต.ค. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกเด็กและเยาวชน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอเสนา|1
2533 4 ต.ค. 61 ทั่วไป  หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2532 4 ต.ค. 61 ทั่วไป  เอกสารแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2531 4 ต.ค. 61 ทั่วไป  นโยบายและข้อสั่งการจากการประชุมอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก บุคลากร 16 แห่ง |16
2530 4 ต.ค. 61 ทั่วไป  การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี บุคลากร 16 แห่ง |16
2529 3 ต.ค. 61 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์เรียงความเข้าประกวดวันคนพิการปี2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2528 3 ต.ค. 61 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์เรียงความเข้าประกวดวันคนพิการปี2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2527 3 ต.ค. 61 ทั่วไป  แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
2526 3 ต.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม อำนวยการ 16 แห่ง |16
2525 3 ต.ค. 61 ทั่วไป  การจัดทำคำขอ งปม. รายจ่ายปี 2563 (งบลงทุน) ซ่อมห้องสมุด ปชช กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2524 2 ต.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชฺญเป็นประธานพิธีการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรานงานปารประกันคุณภาพสถานศึกษาภายใน กศน.อำเภอมหาราช อำนวยการ| -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System