ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
3740 18 ม.ค. 64 ทั่วไป  ทดสอบ บุคลากร 16 แห่ง |15
3739 13 ม.ค. 64 ทั่วไป  123 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ยกเลิก|ยกเลิก
3738 11 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการระดับสนามสอบ การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 /2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3737 6 ม.ค. 64 ทั่วไป  รายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กศน.อำเภอลาดบัวหลวง สารบรรณกลาง| -
3736 6 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (covid) และการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3735 6 ม.ค. 64 ทั่วไป  การจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
3734 6 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอส่งรายงานสถิติวันลาของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
3733 6 ม.ค. 64 ทั่วไป  ขอส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน. อำเภอบ้านแพรก กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
3732 6 ม.ค. 64 ทั่วไป  เชิญประชุมคณะกรรมการ งานพัสดุ 3 แห่ง |3
3731 5 ม.ค. 64 ทั่วไป  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3730 5 ม.ค. 64 ทั่วไป  การรายงานผลการประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าเรื่องกลไกประชารัฐ และการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3729 4 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด  แจ้งการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3728 4 ม.ค. 64 ด่วนที่สุด  แจ้งการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงาน กศน. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ยกเลิก|ยกเลิก
3727 4 ม.ค. 64 ทั่วไป  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3726 30 ธ.ค. 63 ทั่วไป  ส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนพักเบิก) กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
3725 30 ธ.ค. 63 ทั่วไป  ส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (เงินอุดหนุนพักเบิก) กศน.อำเภอบ้านแพรก ยกเลิก|ยกเลิก
3724 30 ธ.ค. 63 หนังสือเวียน  แจ้งรายงานการปิด-เปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3723 29 ธ.ค. 63 ทั่วไป  ข้อมูลศิษย์เก่า กศน.ที่ประสบความสำเร็จ กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
3722 28 ธ.ค. 63 หนังสือเวียน  ขอส่งคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ฉบับที่ 18 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3721 28 ธ.ค. 63 หนังสือเวียน  แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3720 25 ธ.ค. 63 ทั่วไป  การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การเงินและบัญชี 16 แห่ง |16
3719 25 ธ.ค. 63 หนังสือเวียน  แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3718 25 ธ.ค. 63 หนังสือเวียน  กำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3717 24 ธ.ค. 63 หนังสือเวียน  การจ้างเหมาบริการ ปี งปม.2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3716 24 ธ.ค. 63 ด่วนที่สุด  รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3715 24 ธ.ค. 63 ทั่วไป  แนวทางการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการทำงานของคนต่างด้าว กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3714 24 ธ.ค. 63 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม. 2564 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3713 23 ธ.ค. 63 ทั่วไป  แก้ไขวันที่ ประกาศผลการคัดเลือก กศน.ดีเด่น บุคลากร 16 แห่ง |16
3712 23 ธ.ค. 63 หนังสือเวียน  การเน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแนวทางปฏิบัติในการปิดสถานศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3711 23 ธ.ค. 63 ด่วนที่สุด  การติดตามผลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System