ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
2906 19 เม.ย. 62 ทั่วไป  ติดตามการรายงานข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรม ป้องกันยาเสพติด ไตรมาส 1-2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |5
2905 19 เม.ย. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 งวดที่ 2 ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |13
2904 19 เม.ย. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 งวดที่ 2 ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 10 แห่ง |8
2903 18 เม.ย. 62 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอภาชี|1
2902 18 เม.ย. 62 ทั่วไป  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
2901 18 เม.ย. 62 ทั่วไป  การประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
2900 14 เม.ย. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 งวดที่ 2 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2899 14 เม.ย. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 งวดที่ 2 ค่า นสพ.กศน.ตำบล กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2898 14 เม.ย. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 ค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุดประชาชน (ครั้งที่ 2) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2897 11 เม.ย. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ไตรมาส 3-4 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2896 11 เม.ย. 62 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม. 2562 (การศึกษาต่อเนื่อง) ไตรมาส 3-4 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2895 10 เม.ย. 62 ทั่วไป  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กศน. และร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย บุคลากร 16 แห่ง |16
2894 9 เม.ย. 62 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ไตรมาส 1-2 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2893 5 เม.ย. 62 ทั่วไป  หลักเกณฑ์การพิจารณาการอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บุคลากร 16 แห่ง |16
2892 4 เม.ย. 62 ด่วนมาก  แบบตอบเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กศน.อำเภอมหาราช กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ| -
2891 2 เม.ย. 62 ทั่วไป  ขออนุมัติไปราชการ กศน.อำเภอบางบาล อำนวยการ| -
2890 2 เม.ย. 62 ทั่วไป  แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 9 แห่ง |9
2889 2 เม.ย. 62 ด่วนที่สุด  การเตรียมการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2888 2 เม.ย. 62 ทั่วไป  แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2887 1 เม.ย. 62 ทั่วไป  สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี งปม.2562 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2886 29 มี.ค. 62 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง ประจำปีงบประมาณ2562 รอบที่1 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2885 29 มี.ค. 62 ทั่วไป  แจ้งเลื่อนการประชุมประจำเดือนเมษายน 2562 บุคลากร 16 แห่ง |16
2884 29 มี.ค. 62 ทั่วไป  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บุคลากร 16 แห่ง |16
2883 29 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอบางบาล|1
2882 29 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอบางไทร|1
2881 29 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง|1
2880 29 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอมหาราช|1
2879 28 มี.ค. 62 ทั่วไป  โครงการอบรมเผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
2878 28 มี.ค. 62 ด่วนที่สุด  กำกับติดตามการดำเนินการจัด กศน.สำหรับคนพิการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 2 แห่ง |2
2877 25 มี.ค. 62 ทั่วไป  แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System