ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
5246 7 ก.พ. 66 ทั่วไป  เชิญนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 6 งานพัสดุ 16 แห่ง |14
5245 7 ก.พ. 66 ทั่วไป  เชิญนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 6 งานพัสดุ 16 แห่ง |14
5244 7 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ประจำปี 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง|1
5243 7 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ประจำปี 2565 บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
5242 7 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร บุคลากร กศน.อำเภอบางปะหัน|1
5241 4 ก.พ. 66 ทั่วไป  การดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
5240 4 ก.พ. 66 ทั่วไป  อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
5239 3 ก.พ. 66 ทั่วไป  แก้ไขรายละเอียดการส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 /2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5238 2 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  ขอใช้สถานที่จัดประชุม บุคลากร กศน.อำเภอภาชี|1
5237 2 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม บุคลากร 16 แห่ง |16
5236 2 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5235 1 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  การสำรวจทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5234 1 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  การสำรวจทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ยกเลิก|ยกเลิก
5233 1 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กศน กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5232 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน. อำเภอบ้านแพรก กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
5231 1 ก.พ. 66 ทั่วไป  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการซ้อมกีฬาฟุตบอล งานพัสดุ 9 แห่ง |9
5230 1 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวซ้ำซ้อน ประจำปี 256๕ ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5229 31 ม.ค. 66 ทั่วไป  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5228 31 ม.ค. 66 ทั่วไป  ซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 2/2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5227 31 ม.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต, อิเทอร์เน็ต กศน.ตำบล กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
5226 30 ม.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งแนวทางการสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5225 26 ม.ค. 66 ทั่วไป  ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวยการ 16 แห่ง |16
5224 24 ม.ค. 66 ทั่วไป  เชิญบุคลากรซ้อมฟุตบอล งานพัสดุ 9 แห่ง |9
5223 24 ม.ค. 66 ทั่วไป  เชิญบุคลากรซ้อมวอลเลย์บอล งานพัสดุ 4 แห่ง |4
5222 24 ม.ค. 66 ทั่วไป  เชิญบุคลากรซ้อมกรีฑา งานพัสดุ 5 แห่ง |5
5221 24 ม.ค. 66 ด่วนที่สุด  การจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
5220 23 ม.ค. 66 ทั่วไป  กำหนดการรับอุปกรณ์จัดสอบ N-NET 2/2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5219 19 ม.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกและการจัดทำข้อสอบออนไลน์(สอบซ่อม) 2/2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
5218 18 ม.ค. 66 หนังสือเวียน  ขอเลื่อนกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กศน.อำเภออุทัย|1
5217 18 ม.ค. 66 หนังสือเวียน  ขอเลื่อนกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กศน.อำเภอนครหลวง|1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System