ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
3066 15 ก.ค. 62 หนังสือเวียน  เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 การเงินและบัญชี 16 แห่ง |6
3065 11 ก.ค. 62 ทั่วไป  การจัดกิจกรรม กศน.ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |15
3064 10 ก.ค. 62 หนังสือเวียน  แจ้ง กศน.อำเภอ เอกสารโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ต้องเตรียมเพิ่มเติม การเงินและบัญชี 16 แห่ง |16
3063 10 ก.ค. 62 หนังสือเวียน  เปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2562 การเงินและบัญชี 16 แห่ง |16
3062 10 ก.ค. 62 ทั่วไป  รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3061 9 ก.ค. 62 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
3060 9 ก.ค. 62 ทั่วไป  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3059 9 ก.ค. 62 ทั่วไป  แจ้งสถานที่สอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1/2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
3058 9 ก.ค. 62 ทั่วไป  การจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ กศน.อำเภอท่าเรือ|1
3057 8 ก.ค. 62 ทั่วไป  การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Exam) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3056 8 ก.ค. 62 ทั่วไป  การจัดส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3055 8 ก.ค. 62 ทั่วไป  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน กศน.อำเภอลาดบัวหลวง สารบรรณกลาง| -
3054 5 ก.ค. 62 ด่วนที่สุด  การร่วมจัดนิทรรศการ "งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กศน.อำเภอภาชี|1
3053 5 ก.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรนทางการศึกษาบรรจุใหม่" กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
3052 4 ก.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน บุคลากร 16 แห่ง |16
3051 4 ก.ค. 62 ทั่วไป  ขอส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าที่พักและทำเนียบผู้เข้ารับการอบรม กศน.อำเภอวังน้อย บุคลากร|1
3050 4 ก.ค. 62 ทั่วไป  ผลการคัดเลือกเว็บไวต์ห้องสมุดปี62 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
3049 3 ก.ค. 62 ทั่วไป  ขอให้ชี้แจงเรื่องการจัดซื้อวัสดุ งานพัสดุ กศน.อำเภอภาชี|1
3048 3 ก.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 2 แห่ง |2
3047 1 ก.ค. 62 ทั่วไป  กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
3046 1 ก.ค. 62 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม บุคลากร 16 แห่ง |16
3045 28 มิ.ย. 62 ทั่วไป  รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
3044 28 มิ.ย. 62 ทั่วไป  รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก|1
3043 28 มิ.ย. 62 ทั่วไป  รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล บุคลากร กศน.อำเภอบางปะอิน|1
3042 28 มิ.ย. 62 ทั่วไป  รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล บุคลากร กศน.อำเภอบางไทร|1
3041 28 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 2 บุคลากร 16 แห่ง |16
3040 28 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่” บุคลากร กศน.อำเภอวังน้อย|1
3039 28 มิ.ย. 62 ด่วนที่สุด  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่” บุคลากร กศน.อำเภอมหาราช|1
3038 28 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ขอข้อมูลลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ กศน.อำเภอบางปะหัน|1
3037 28 มิ.ย. 62 ทั่วไป  ขอข้อมูลลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ ยกเลิก|ยกเลิก
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System