ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4819 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง ตามมาตราฐาน กศน.ตำบลปี 2565 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |14
4818 30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษา กศน.ในรูปแบบ Learning and Mind Care System กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |14
4817 27 มิ.ย. 65 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2565 ค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุด ประชาชน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
4816 27 มิ.ย. 65 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม. 2565 โครงการภาษาต่างประเทศฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
4815 27 มิ.ย. 65 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม. 2565 (นสพ.กศน.ตำบล) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
4814 24 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญเป็นวิทยากร กศน.อำเภอท่าเรือ กศน.อำเภอบางไทร|1
4813 23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การประกวดบทความโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตTKP กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
4812 23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
4811 23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การจัดงานเปิดตัว Kick Off กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ กศน.อำเภอเสนา|1
4810 23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รับชมถ่ายทอดการจัดงานเปิดตัวKick Off กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
4809 23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค ของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
4808 23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค ของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
4807 22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 บุคลากร 16 แห่ง |16
4806 22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง บุคลากร กศน.อำเภอบางไทร|1
4805 22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอท่าเรือ|1
4804 22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
4803 22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป บุคลากร กศน.อำเภอวังน้อย|1
4802 21 มิ.ย. 65 หนังสือเวียน  มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
4801 17 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  เชิญประชุม บุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง|1
4800 17 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  เชิญประชุม บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
4799 17 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
4798 16 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิถุนายน)ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
4797 16 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิถุนายน)ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ ยกเลิก|ยกเลิก
4796 16 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอภาชี|1
4795 16 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
4794 15 มิ.ย. 65 ทั่วไป  แจ้งตารางกำหนดการ การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล5ดีพรีเมี่ยม และกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กศน.อำเภอภาชี|1
4793 15 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน รายวิชาเลือกเสรี และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
4792 15 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการรับดูแล พัฒนา จัดประสยการณ์เรียนรู้และการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
4791 15 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
4790 15 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษา กศน. รู้เท่าทันเอดส์ ปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5 แห่ง |5
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System