ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
 ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
3569 5 ส.ค. 63 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |5
3568 5 ส.ค. 63 ทั่วไป  รายงานวันลาและสรุปการไปราชการของผอ.กศน.อำเภอ กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
3567 30 ก.ค. 63 ทั่วไป  สรุปผลการประชุมบุคลากรประจำเดือน กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
3566 30 ก.ค. 63 ทั่วไป  แจ้งผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3565 29 ก.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณา ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอมหาราช|1
3564 24 ก.ค. 63 หนังสือเวียน  แจ้งข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติต่อวัดในสถานการณ์โควิด-19และการรับมือในอนาคต กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3563 23 ก.ค. 63 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2563 ค่าจัดการเรียนการสอน 1/2563 เพิ่มเติม กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3562 23 ก.ค. 63 ทั่วไป  เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2563 บุคลากร 16 แห่ง |16
3561 23 ก.ค. 63 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนของสถานศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3560 23 ก.ค. 63 หนังสือเวียน  เร่งรัดติดตามการใช้จ่า งปม. รายจ่ายประจำปี 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3559 23 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรร งปม.2563 E-Exam แบบระบบอ่านบัตร กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
3558 23 ก.ค. 63 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2563 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (เพิ่มเติม) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3557 21 ก.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม บุคลากร 16 แห่ง |16
3556 20 ก.ค. 63 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน สังกัดสำนักงาน กศน. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3555 16 ก.ค. 63 ด่วนที่สุด  การตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 2019) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3554 16 ก.ค. 63 ด่วนมาก  การติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลังเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3553 15 ก.ค. 63 ทั่วไป  ขอส่งรายงานสถิติวันลาของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
3552 15 ก.ค. 63 ทั่วไป  ขอส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน. อำเภอบ้านแพรก กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง| -
3551 13 ก.ค. 63 ทั่วไป  การจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 บุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง|1
3550 13 ก.ค. 63 ทั่วไป  การจัดงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 บุคลากร กศน.อำเภอผักไห่|1
3549 13 ก.ค. 63 ทั่วไป  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัว G ให้เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3548 13 ก.ค. 63 ทั่วไป  อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก|1
3547 10 ก.ค. 63 ทั่วไป  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 บุคลากร 16 แห่ง |16
3546 10 ก.ค. 63 ทั่วไป  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3545 9 ก.ค. 63 ทั่วไป  จัดสรร งปม.2563 ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการ (เพิ่มเติม) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอมหาราช|1
3544 8 ก.ค. 63 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3543 8 ก.ค. 63 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์จุลสารกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ในรูปแบบ E-Book กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3542 8 ก.ค. 63 ทั่วไป  การจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียน และอบรมประชาชน ประเด็นจำนวนชั่วโมงเรียนต่อวันไม่เกินวันละ 3 ชั่วโมง กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3541 3 ก.ค. 63 ทั่วไป  รายงานวันลา กศน.อำเภอมหาราช สารบรรณกลาง| -
3540 2 ก.ค. 63 หนังสือเวียน  แจ้งผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System