ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
3331 23 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการเรียนรู้ อบมรออนไลน์ สำหรับผู้เรียน/ผู้รับบริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3330 23 ม.ค. 63 ทั่วไป  เชิญประชุม กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |15
3329 22 ม.ค. 63 ทั่วไป  เกณฑ์ตัวชี้วัดระดับคะแนนเฉลี่ย N-NET ปีงบประมาณ 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3328 21 ม.ค. 63 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3327 20 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
3326 20 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ ยกเลิก|ยกเลิก
3325 17 ม.ค. 63 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 ไปพลางก่อน ค่าหนังสือเรียน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3324 15 ม.ค. 63 ทั่วไป  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง พนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอท่าเรือ|1
3323 15 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขออนุญาตให้นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ภาคกลาง กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3322 15 ม.ค. 63 ทั่วไป  เชิญเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ภาคกลางครั้งที่ 5 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3321 15 ม.ค. 63 ทั่วไป  การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E-Exam) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3320 15 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการของครู กศน. ในการฝึกอบรมภาษาจีน กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3319 14 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรครูในสังกัดเข้าร่วมรับการติดตามนโยบาย กศน. WOW กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3318 14 ม.ค. 63 ทั่วไป  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3317 14 ม.ค. 63 ทั่วไป  กำหนดการรับอุปกรณ์จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3316 13 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอมหาราช|1
3315 9 ม.ค. 63 ทั่วไป  การรายงานผลการดำเนินการจัด กศน.สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอมหาราช|1
3314 9 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญชวนบริจาคสมทบทุนจัดตั้งห้องสมุด กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
3313 8 ม.ค. 63 ทั่วไป  มอบหมายให้ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง บุคลากร 16 แห่ง |16
3312 8 ม.ค. 63 ทั่วไป  แก้ไข ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 บุคลากร 16 แห่ง |16
3311 8 ม.ค. 63 ด่วนที่สุด  แต่งตั้งบุคคลากรผู้รับผิดชอบและจัดการข้อมูลในระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3310 8 ม.ค. 63 ทั่วไป  ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 บุคลากร 16 แห่ง |16
3309 7 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติปี2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
3308 7 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตามรอยศาสตร์พระรา่ชา สร้างความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3307 7 ม.ค. 63 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2562 ไปพลางก่อน จัดการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน 2/2562 เพิ่มเติม กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3306 6 ม.ค. 63 ทั่วไป  สำรวจความพร้อมของพื้นที่จัดวางสินค้าในสถานีจำหน่ายน้ำมัน PT กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
3305 3 ม.ค. 63 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม บุคลากร 16 แห่ง |16
3304 3 ม.ค. 63 ทั่วไป  รายงานการดำเนินงานการประเมินระดับการรู้หนังสือนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
3303 24 ธ.ค. 62 ทั่วไป  การจัดทำฐานข้อมูลการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
3302 24 ธ.ค. 62 ทั่วไป  การเปลี่้ยนสถานพยาบาลประจำปี บุคลากร 16 แห่ง |16
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System