ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
สถิติรับ-ส่งแบบตาราง
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง aynfe@ayutt.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
2688 11 ธ.ค. 61 ทั่วไป  เชิญประชุมการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่าน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |4
2687 11 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญส่งทีมนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |13
2686 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ตรวจสอบทรัพย์สิน งานพัสดุ 16 แห่ง |16
2685 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  เชิญประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภออุทัย|1
2684 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ขอส่งสรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2683 7 ธ.ค. 61 ด่วนที่สุด  เผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ด้านเกษตรตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2561 บุคลากร 16 แห่ง |16
2682 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (งบกลาง)ฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2681 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนและการรายงานในระบบDMIS กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2680 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
2679 7 ธ.ค. 61 ด่วนที่สุด  เชิญประชุม บุคลากร กศน.อำเภออุทัย|1
2678 7 ธ.ค. 61 ด่วนที่สุด  เชิญประชุม บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
2677 7 ธ.ค. 61 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2676 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง |16
2675 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดแต่งไทยสวยงาม งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561 บุคลากร 16 แห่ง |16
2674 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  ขอความร่วมมือสำรวจและบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
2673 7 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การเตรียมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการปี2562 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง |16
2672 6 ธ.ค. 61 ทั่วไป  เชิญเข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2671 6 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
2670 6 ธ.ค. 61 ทั่วไป  รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง |16
2669 4 ธ.ค. 61 ด่วนที่สุด  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง |16
2668 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  จัดส่งตัวชี้วัดการดำเนินงานโครงการเมืองนักอ่านปี2562 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง |16
2667 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี บุคลากร 16 แห่ง |16
2666 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค. 61 บุคลากร กศน.อำเภออุทัย|1
2665 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค. 61 บุคลากร กศน.อำเภอเสนา|1
2664 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค. 61 บุคลากร กศน.อำเภอวังน้อย|1
2663 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค. 61 บุคลากร กศน.อำเภอลาดบัวหลวง|1
2662 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค. 61 บุคลากร กศน.อำเภอมหาราช|1
2661 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค. 61 บุคลากร กศน.อำเภอภาชี|1
2660 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค. 61 บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา|1
2659 3 ธ.ค. 61 ทั่วไป  คำสั่งเลื่อนค่าตอบแทน ต.ค. 61 บุคลากร กศน.อำเภอผักไห่|1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System