:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง ตามมาตราฐาน กศน.ตำบลปี 2565 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 14
30 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ให้คำปรึกษา กศน.ในรูปแบบ Learning and Mind Care System กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 14
27 มิ.ย. 65 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2565 ค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุด ประชาชน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
27 มิ.ย. 65 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม. 2565 โครงการภาษาต่างประเทศฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
27 มิ.ย. 65 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม. 2565 (นสพ.กศน.ตำบล) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
24 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญเป็นวิทยากร กศน.อำเภอท่าเรือ กศน.อำเภอบางไทร | 1
23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การประกวดบทความโครงการคลังความรู้ กศน.เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตTKP กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การจัดงานเปิดตัว Kick Off กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ กศน.อำเภอเสนา | 1
23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รับชมถ่ายทอดการจัดงานเปิดตัวKick Off กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 16
23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค ของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค ของโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 2565 บุคลากร 16 แห่ง | 16
22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง บุคลากร กศน.อำเภอบางไทร | 1
22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอท่าเรือ | 1
22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 1
22 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป บุคลากร กศน.อำเภอวังน้อย | 1
21 มิ.ย. 65 หนังสือเวียน  มาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 16 แห่ง | 16
17 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  เชิญประชุม บุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง | 1
17 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  เชิญประชุม บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 1
17 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 16
16 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิถุนายน)ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 16
16 มิ.ย. 65 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26มิถุนายน)ประจำปี 2565 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ ยกเลิก | ยกเลิก
16 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอภาชี | 1
16 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 1
15 มิ.ย. 65 ทั่วไป  แจ้งตารางกำหนดการ การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล5ดีพรีเมี่ยม และกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กศน.อำเภอภาชี | 1
15 มิ.ย. 65 ทั่วไป  ขอเเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน รายวิชาเลือกเสรี และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม) ภาคเรียนที่ 1/2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
15 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการรับดูแล พัฒนา จัดประสยการณ์เรียนรู้และการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
15 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมูลนักศึกษา กศน. ที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
15 มิ.ย. 65 ด่วนที่สุด  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษา กศน. รู้เท่าทันเอดส์ ปี 2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5 แห่ง | 5