:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
29 พ.ค. 66 ทั่วไป  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป บุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง | 1
29 พ.ค. 66 ทั่วไป  การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก | 1
24 พ.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งให้รับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนคืน บุคลากร กศน.อำเภอบางซ้าย | 1
24 พ.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งให้รับเงินสมทบส่วนที่เกินจำนวนคืน บุคลากร กศน.อำเภอบางบาล | 1
24 พ.ค. 66 ทั่วไป  ส่งสำเนาสัญญาจ้าง บุคลากร กศน.อำเภอมหาราช | 1
22 พ.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 13
22 พ.ค. 66 ทั่วไป  การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 14
22 พ.ค. 66 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์ทำเนียบนศ.กศน.ที่ได้รับการคัดเลือก กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง | 16
21 พ.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต (อำเภอ/ห้องสมุด) 4 เดือน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
21 พ.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต กศน.ตำบล 4 เดือน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
21 พ.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม2566 Co Learning Space ไตรมาส 3 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 2 แห่ง | 2
19 พ.ค. 66 ทั่วไป  สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2565 และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบ 1/2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
19 พ.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูลและสถิติของสำนักงาน กศน.ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
19 พ.ค. 66 ทั่วไป  แก้ไขคำสั่งย้าย บุคลากร กศน.อำเภออุทัย | 1
18 พ.ค. 66 ทั่วไป  จัดสรร งปม.2566 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ ไตรมาส 3 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 1
18 พ.ค. 66 ทั่วไป  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
18 พ.ค. 66 ทั่วไป  ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ฯ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
18 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก | 1
18 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภอเสนา | 1
18 พ.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ศูนย์ฝึกอาชีพฯ (ไตรมาส 3) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
18 พ.ค. 66 ทั่วไป  การบริหารจัดการพื้นที่ google Drive ภายใต้โดเมน @dei.ac.th กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
15 พ.ค. 66 ทั่วไป  การจัดส่งข้อมูลนักศึกษาเพื่อเข้ารับการทดสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
12 พ.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุม อำนวยการ 16 แห่ง | 16
11 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  ส่งตัวบุคคลปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานราชการ บุคลากร กศน.อำเภออุทัย | 1
11 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  การมอบหมายให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญาจ้าง บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพรก | 1
10 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  เชิญร่วมบันทึกเทป สายใย กศน. งานพัสดุ กศน.อำเภออุทัย | 1
10 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  เชิญร่วมบันทึกเทป สายใย กศน. งานพัสดุ กศน.อำเภอท่าเรือ | 1
10 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  เชิญร่วมบันทึกเทป สายใย กศน. งานพัสดุ กศน.อำเภอวังน้อย | 1
10 พ.ค. 66 ด่วนที่สุด  เชิญร่วมบันทึกเทป สายใย กศน. งานพัสดุ กศน.อำเภอบางซ้าย | 1
10 พ.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโลโนยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 5 แห่ง | 5