:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
8 ธ.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากร กระบวนการ (Facilitator) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สกร.อำเภออุทัย | -
3 ธ.ค. 66 ทั่วไป  จัดสรร งปม.2566 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาห้องสมุด ปชช เคลื่อนที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สกร.อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 1
3 ธ.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ไปพลางก่อน ค่าเช่า สนง และที่ดิน กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 2 แห่ง | 2
1 ธ.ค. 66 ทั่วไป  จัดกิจกรรม "ศคส. ปันสุข สนุกกับการเรียนรู้" เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2567 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
1 ธ.ค. 66 ทั่วไป  สำรวจการใช้เว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรีู้LRLS กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง | 16
30 พ.ย. 66 ทั่วไป  การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด ปี งปม.2567 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 16
30 พ.ย. 66 ทั่วไป  การรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด ประจำปี งปม.2567 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 16
29 พ.ย. 66 ทั่วไป  การจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรีที่สถานศึกษาลงทะเบียนร่วมกันและรายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเลือก (ซ่อม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
28 พ.ย. 66 ทั่วไป  จัดสรร งปม.2566 ไปพลางก่อน ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สกร.อำเภอมหาราช | 1
28 พ.ย. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ไปพลางก่อน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
28 พ.ย. 66 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม"จัดแสดงและสาธิตกิจกรรมอาชีพ ผลิตภัณฑ์อาชีพ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OOCC และสินค้า OTOP" กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
27 พ.ย. 66 ทั่วไป  การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 16
27 พ.ย. 66 ทั่วไป  ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติราชการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
23 พ.ย. 66 ทั่วไป  แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 รายวิชาเลือกเสรี กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
23 พ.ย. 66 ทั่วไป  การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 16 แห่ง | 16
23 พ.ย. 66 ทั่วไป  รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล บุคลากร สกร.อำเภออุทัย | 1
23 พ.ย. 66 หนังสือเวียน  รายงานการใช้งานอาคาร สถานที่ของ ร.ร. ในสังกัด สพฐ. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
22 พ.ย. 66 ทั่วไป  ขอเชิญเป็นกรรมการ บุคลากร สกร.อำเภอบางไทร | 1
22 พ.ย. 66 ทั่วไป  ขอเชิญเป็นกรรมการ บุคลากร สกร.อำเภอบางซ้าย | 1
22 พ.ย. 66 ทั่วไป  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
22 พ.ย. 66 ทั่วไป  จัดทำข้อมูลขอรับจัดสรร งปม. รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ สหรับคนพิการ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สกร.อำเภอมหาราช | 1
22 พ.ย. 66 ทั่วไป  เชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สกร.อำเภอลาดบัวหลวง | 1
22 พ.ย. 66 ทั่วไป  เชิญประชุมการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 16
22 พ.ย. 66 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2567-2571 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
21 พ.ย. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ไปพลางก่อน Co-Learning Space กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 2 แห่ง | 2
21 พ.ย. 66 ทั่วไป  จัดสรร งปม.2566 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
21 พ.ย. 66 ทั่วไป  สรุปผลคะแนนการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
21 พ.ย. 66 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สกร.อำเภอบางซ้าย | 1
21 พ.ย. 66 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สกร.อำเภอนครหลวง | 1
21 พ.ย. 66 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สกร.อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 1