:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
7 ก.พ. 66 ทั่วไป  เชิญนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 6 งานพัสดุ 16 แห่ง | 14
7 ก.พ. 66 ทั่วไป  เชิญนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กศน.เกมส์ ภาคกลาง ครั้งที่ 6 งานพัสดุ 16 แห่ง | 14
7 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ประจำปี 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนครหลวง | 1
7 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด (กลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก) ประจำปี 2565 บุคลากร กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา | 1
7 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร บุคลากร กศน.อำเภอบางปะหัน | 1
4 ก.พ. 66 ทั่วไป  การดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 16
4 ก.พ. 66 ทั่วไป  อาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ(อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 16 แห่ง | 16
3 ก.พ. 66 ทั่วไป  แก้ไขรายละเอียดการส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 /2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
2 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  ขอใช้สถานที่จัดประชุม บุคลากร กศน.อำเภอภาชี | 1
2 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม บุคลากร 16 แห่ง | 16
2 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  ขอเชิญประชุม กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
1 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  การสำรวจทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
1 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  การสำรวจทำเนียบคลังปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ยกเลิก | ยกเลิก
1 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กศน กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
1 ก.พ. 66 ทั่วไป  ขอส่งรายงานการประชุมบุคลากร กศน. อำเภอบ้านแพรก กศน.อำเภอบ้านแพรก สารบรรณกลาง | -
1 ก.พ. 66 ทั่วไป  แจ้งเปลี่ยนกำหนดการซ้อมกีฬาฟุตบอล งานพัสดุ 9 แห่ง | 9
1 ก.พ. 66 ด่วนที่สุด  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวซ้ำซ้อน ประจำปี 256๕ ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
31 ม.ค. 66 ทั่วไป  กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
31 ม.ค. 66 ทั่วไป  ซักซ้อมความเข้าใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET 2/2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
31 ม.ค. 66 หนังสือเวียน  จัดสรร งปม.2566 ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต, อิเทอร์เน็ต กศน.ตำบล กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
30 ม.ค. 66 ทั่วไป  แจ้งแนวทางการสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ของนักศึกษา กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
26 ม.ค. 66 ทั่วไป  ส่งรายงานการประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำนวยการ 16 แห่ง | 16
24 ม.ค. 66 ทั่วไป  เชิญบุคลากรซ้อมฟุตบอล งานพัสดุ 9 แห่ง | 9
24 ม.ค. 66 ทั่วไป  เชิญบุคลากรซ้อมวอลเลย์บอล งานพัสดุ 4 แห่ง | 4
24 ม.ค. 66 ทั่วไป  เชิญบุคลากรซ้อมกรีฑา งานพัสดุ 5 แห่ง | 5
24 ม.ค. 66 ด่วนที่สุด  การจัดทำและปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 16 แห่ง | 16
23 ม.ค. 66 ทั่วไป  กำหนดการรับอุปกรณ์จัดสอบ N-NET 2/2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
19 ม.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาเลือกและการจัดทำข้อสอบออนไลน์(สอบซ่อม) 2/2565 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 16 แห่ง | 16
18 ม.ค. 66 หนังสือเวียน  ขอเลื่อนกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กศน.อำเภออุทัย | 1
18 ม.ค. 66 หนังสือเวียน  ขอเลื่อนกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล กศน.อำเภอนครหลวง | 1