สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
PBB (อำเภอเพระนครฯ-บางปะอิน-บางบาล-ผักไห่)
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา : 2316 ครั้ง ( ส่ง 36 / รับ 1699 )กศน.อำเภอบางปะอิน : 2618 ครั้ง ( ส่ง 5 / รับ 1665 )กศน.อำเภอบางบาล : 1365 ครั้ง ( ส่ง 94 / รับ 1680 )
กศน.อำเภอผักไห่ : 1888 ครั้ง ( ส่ง 7 / รับ 1711 )
บ้านแพน (อำเภอเสนา-บางไทร-บางซ้าย-ลาดบัวหลวง)
กศน.อำเภอเสนา : 2057 ครั้ง ( ส่ง 1 / รับ 1698 )กศน.อำเภอบางไทร : 1448 ครั้ง ( ส่ง 34 / รับ 1672 )กศน.อำเภอบางซ้าย : 1238 ครั้ง ( ส่ง / รับ 1629 )
กศน.อำเภอลาดบัวหลวง : 1416 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1629 )
บ้านราชเรือหลวง (อำเภอบ้านแพรก-มหาราช-ท่าเรือ-นครหลวง)
กศน.อำเภอบ้านแพรก : 1826 ครั้ง ( ส่ง 101 / รับ 1624 )กศน.อำเภอมหาราช : 2676 ครั้ง ( ส่ง 179 / รับ 1694 )กศน.อำเภอท่าเรือ : 1682 ครั้ง ( ส่ง 14 / รับ 1671 )
กศน.อำเภอนครหลวง : 1590 ครั้ง ( ส่ง 17 / รับ 1650 )
พุทธรักษา (อำเภอภาชี-วังน้อย-อุทัย-บางปะหัน)
กศน.อำเภอภาชี : 1676 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1617 )กศน.อำเภอวังน้อย : 1377 ครั้ง ( ส่ง 49 / รับ 1655 )กศน.อำเภออุทัย : 2100 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 1642 )
กศน.อำเภอบางปะหัน : 1539 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 1675 )