สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
PBB (อำเภอเพระนครฯ-บางปะอิน-บางบาล-ผักไห่)
กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา : 2158 ครั้ง ( ส่ง 36 / รับ 1587 )กศน.อำเภอบางปะอิน : 2433 ครั้ง ( ส่ง 5 / รับ 1555 )กศน.อำเภอบางบาล : 1289 ครั้ง ( ส่ง 92 / รับ 1572 )
กศน.อำเภอผักไห่ : 1775 ครั้ง ( ส่ง 7 / รับ 1583 )
บ้านแพน (อำเภอเสนา-บางไทร-บางซ้าย-ลาดบัวหลวง)
กศน.อำเภอเสนา : 1947 ครั้ง ( ส่ง 1 / รับ 1588 )กศน.อำเภอบางไทร : 1351 ครั้ง ( ส่ง 34 / รับ 1558 )กศน.อำเภอบางซ้าย : 1161 ครั้ง ( ส่ง / รับ 1520 )
กศน.อำเภอลาดบัวหลวง : 1310 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1521 )
บ้านราชเรือหลวง (อำเภอบ้านแพรก-มหาราช-ท่าเรือ-นครหลวง)
กศน.อำเภอบ้านแพรก : 1676 ครั้ง ( ส่ง 101 / รับ 1515 )กศน.อำเภอมหาราช : 2522 ครั้ง ( ส่ง 176 / รับ 1571 )กศน.อำเภอท่าเรือ : 1539 ครั้ง ( ส่ง 14 / รับ 1560 )
กศน.อำเภอนครหลวง : 1500 ครั้ง ( ส่ง 17 / รับ 1544 )
พุทธรักษา (อำเภอภาชี-วังน้อย-อุทัย-บางปะหัน)
กศน.อำเภอภาชี : 1550 ครั้ง ( ส่ง 33 / รับ 1510 )กศน.อำเภอวังน้อย : 1270 ครั้ง ( ส่ง 46 / รับ 1546 )กศน.อำเภออุทัย : 1967 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 1533 )
กศน.อำเภอบางปะหัน : 1326 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 1566 )