:: เข้าสู่ระบบ ::


Untitled Document

รายการไฟล์

ตัวบ่งชี้ :
ชื่อไฟล์ :


...

 

# ชื่อกลุ่มงาน ผู้อัพโหลด ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 งานการเงินและบัญชี นางสาวสุปัญญา ทองจัด
คู่มือการบัญชีผ่านระบบ GFMIS สำหรับหน่วยงานผู้เบิกสังกัดสำนักงาน กศน.
2 งานการเงินและบัญชี นางสาวสุปัญญา ทองจัด
คู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.
3 งานการเงินและบัญชี นางสาวสุปัญญา ทองจัด
คู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่่อย
4 งานบุคลากร นางสาวสุชิสา จีระวุฒิ
สมุดบันทึกความดี
5 งานบุคลากร นางสาวสุชิสา จีระวุฒิ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
6 งานบุคลากร นางสาวสุชิสา จีระวุฒิ
แบบประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครู+ผู้บริหา
7 งานบุคลากร นางสาวสุชิสา จีระวุฒิ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร
8 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
การคัดเลือก กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี61
9 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน
10 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
Powerpoint อบรมการเงิน วันที่ 10-11 ก.ย.61
11 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
คู่มือระบบติดตาม นักเรียนที่อยู่นอกระบบและนักเรียนออกกลางคัน

พัฒนาโดย นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา