:: เข้าสู่ระบบ ::


Untitled Document

รายการไฟล์

ตัวบ่งชี้ :
ชื่อไฟล์ :


...

 

# ชื่อกลุ่มงาน ผู้อัพโหลด ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1 งานการเงินและบัญชี นางสาวสุปัญญา ทองจัด
คู่มือการบัญชีผ่านระบบ GFMIS สำหรับหน่วยงานผู้เบิกสังกัดสำนักงาน กศน.
2 งานการเงินและบัญชี นางสาวสุปัญญา ทองจัด
คู่มือการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน.
3 งานการเงินและบัญชี นางสาวสุปัญญา ทองจัด
คู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่่อย
4 งานบุคลากร นางสาวสุชิสา จีระวุฒิ
สมุดบันทึกความดี
5 งานบุคลากร นางสาวสุชิสา จีระวุฒิ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
6 งานบุคลากร นางสาวสุชิสา จีระวุฒิ
แบบประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ครู+ผู้บริหา
7 งานบุคลากร นางสาวสุชิสา จีระวุฒิ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตร
8 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
คู่มือการใช้งานระบบ DMIS
9 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
ตัวชี้วัดเมืองนักอ่าน
10 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
การคัดเลือก กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ปี61
11 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน
12 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
Powerpoint อบรมการเงิน วันที่ 10-11 ก.ย.61
13 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
ใบรับรองเงินเดือน
14 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
คำขอมีบัตรบำนาญ
15 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
ใบลาป่วย
16 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
ใบลาอุปสมบท
17 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
ใบขออนุญาตไปต่างประเทศ
18 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
ใบคำขอมีบัตรใหม่
19 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
ใบลาออก
20 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
ใบลาพักผ่อน
21 ยุทศาสตร์และการพัฒนา นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม
คู่มือระบบติดตาม นักเรียนที่อยู่นอกระบบและนักเรียนออกกลางคัน

พัฒนาโดย นายณัชนันท์ วงศ์แสงธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา